Política de Privacidade

Aviso Legal

 

Co fin de cumprires co artículo 10 da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico ( LSSI-CE), informamos ao usuario dos nosos datos:

 • Denominación Social: ANA TREVISANI, S.L.
 • Nome Comercial: TREVISANI
 • Enderezo Social: RÚA REPÚBLICA DEL SALVADOR, 8, 3º – 15701 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – A CORUÑA
 • NIF: B15354277
 • Teléfono: 981592333
 • e-Mail: administracion(arroba)trevisani.es
 • Datos rexistrais: Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela, tomo 942, folio 77, folla SC-3020
 • Páxina Web: www.trevisani.es

 

Obxecto

O prestador, responsable do sitio web, pon ao dispor dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico ( LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose a observar e cumprir de xeito rigoroso as disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

O prestador resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou pór en coñecemento dos usuarios esas obrigas, entendéndose coma suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

 

Responsabilidade

O prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

O sitio web do prestador pode utilizar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) para levares a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao terminares a sesión do usuario. En ningún caso utilizaranse as cookies para recoller información de carácter persoal.

Desde o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Xa que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto deses contidos. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a ese sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Con todo e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse ao dispor de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, prégase que se notifique de xeito inmediato ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, as 24 horas do día. Con todo, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

Propiedade Intelectual e industrial

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou, no seu caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a os mesmos. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

O prestador NON AUTORIZA expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, debendo en todo caso redirixir ao sitio web principal do prestador.

O prestador recoñece a prol dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do prestador sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico.

Veracidade da información

Toda a información que facilite o Usuario ten que ser veraz. Para estes efectos, o Usuario garante a autenticidade dos datos comunicados a través dos formularios para a subscrición dos Servizos. Será responsabilidade do Usuario manter toda a información facilitada a ANA TREVISANI, S.L. permanentemente actualizada de xeito que responda, en cada momento, á súa situación real. En todo caso, o Usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause ao prestador ou a terceiros.

Menores de idade

Para o uso dos servizos, os menores de idade teñen que obter sempre previamente o consentimento dos pais, titores ou representantes legais, responsables estes últimos de todos os actos realizados polos menores ao seu cargo. A responsabilidade na determinación de contidos concretos aos cales acceden os menores corresponde a aqueles, é por iso que se acceden a contidos non apropiados por Internet, teranse que establecer nos seus ordenadores mecanismos, en particular programas informáticos, filtros e bloqueos, que permitan limitar os contidos dispoñibles e, a pesar de que non sexan infalibles, son de especial utilidade para controlar e restrinxir os materiais aos que poden acceder os menores.

Obligación de realizar un uso correcto da Web

O Usuario comprométese a utilizar a Web de conformidade á Lei e ao presente Aviso Legal, así como á moral e os bos costumes. Para ese efecto, o Usuario absterase de utilizar a páxina con finalidades ilícitas ou prohibidas, lesivas de dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización de equipos informáticos ou documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático do prestador.

En particular, e a título indicativo pero non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou pór ao dispor de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:

(a) sexa contraria, minusvalere ou ataque os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, en tratados internacionais ou noutras normas vixentes;

(b) induza, incite ou promova actuacións delituosas, denigrantes, difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral e á orde pública;

(c) induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;

(d) sexa contrario ao dereito á honra, á intimidade persoal ou familiar ou á propia imaxe das persoas;

(e) de calquera xeito prexudique a credibilidade do prestador ou de terceiros; e

(f) constitúa publicidade ilícita, enganosa ou desleal.

Lei Aplicable e Xurisdición

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades desenvoltas no mesmo, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de SANTIAGO DE COMPOSTELA.

 

 

Política de Privacidade

 

 1. DATOS DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Razón Social: ANA TREVISANI, S.L. (en adiante, a “Empresa” ou o “Responsable”).
CIF: B15354277
Enderezo: RÚA REPÚBLICA DEL SALVADOR, 8, 3º – 15701 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – A CORUÑA
Teléfono: 981592333
Correo para comunicacións en materia de Protección de datos: administracion(arroba)trevisani.es

1.1. Normativa aplicable

A nosa Política de Privacidade deseñouse conforme co Regulamento Xeral de Protección de Datos da UE 2016/679 do Parlamento Europeo e doConsello, de 27 de abril de 2016,
relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), e a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Ao facilitarnos os seus datos, Vostede declara ler e coñecer a presente Política de Privacidade, prestando o seu consentimento inequívoco e expreso ao tratamento dos seus datos persoais de acordo ás finalidades e termos aquí expresados.

A Empresa poderá modificar a presente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, xurisprudenciais ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Estas condicións de privacidade poderán ser complementadas polo Aviso Legal, Política de Cookies e as Condicións Xerais que, no seu caso, recóllanse para determinados produtos ou servizos, se o acceso sinalado supón algunha especialidade en materia de protección de datos de carácter persoal.

1.2. Delegado de Protección de Datos

A empresa non ten Delegado de Protección de Datos.

 

 1. FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS

O tratamento que realizamos dos seus datos persoais responde ás seguintes finalidades:

– Proporcionarlle información relacionada cos produtos e servizos que ofrece a nosa empresa e que detallan neste portal.

– Realizar a contratación dos nosos servizos mediante a aceptación do correspondente orzamento / pedido e/ou a firma dun contrato mercantil.

– Enviarlle por correo electrónico e/ou postal as noticias e novidades da nosa entidade, así como as actualizacións do noso catálogo de produtos e servizos.

2.1. Prazo de Conservación dos seus datos

Conservaremos os seus datos persoais desde que nos dea o seu consentimento ata que o revogue ou ben solicite a limitación do tratamento. Neses casos, manteremos os seus datos de maneira bloqueada durante os prazos legalmente esixidos.

 

 1. LEXITIMACIÓN E DATOS RECABADOS

A lexitimación para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso outorgado mediante un acto positivo e afirmativo (encher o formulario correspondente e marcar a casa de aceptación desta política) no momento de facilitarnos os seus datos persoais.

3.1. Consentimento para tratar os seus datos

Ao encher os formularios, marque a casa “Acepto a Política de Privacidade” e prema para enviar os datos, ou ao remitir correos electrónicos á Empresa a través das contas habilitadas para o efecto, o Usuario manifesta ler e aceptar expresamente a presente política de privacidade, e outorga o seu consentimento inequívoco e expreso ao tratamento dos seus datos persoais conforme ás finalidades indicadas.

3.2. Categorías de datos

Os datos que se solicitan se refiren á categoría de datos identificativos, como poden ser: Nome e Apelidos, Teléfono, Dirección Postal, Empresa, Correo electrónico, así como a dirección IP desde onde accede ao formulario de recollida de datos.

 

 1. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Dentro do noso compromiso por garantirmos a seguridade e confidencialidade dos seus datos de carácter persoal, informámoslle que foron adoptadas as medidas de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que estean expostos, segundo o Art. 32 do RGPD EU 679/2016.

 

 1. CESIÓN DE DATOS

Non se prevén cesións de datos nin transferencias internacionais dos seus datos, fóra das autorizadas pola lexislación fiscal, mercantil e de telecomunicacións así como naqueles casos nos que unha autoridade xudicial requíranolo.

 

 1. DEREITOS DO USUARIO

Calquera interesado ten o dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais que lle afectan, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O Responsable do ficheiro deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

De acordo coa lexislación vixente ten os seguintes dereitos: dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais, dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión, dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, dereito a opoñerse ao tratamento, dereito á portabilidade dos datos e así mesmo, a revogar o consentimento outorgado.

6.1. De que xeito podo exercer os meus dereitos?

Para exercer os seus dereitos, debe dirixirse ao responsable, solicitando o correspondente formulario para o exercicio do dereito elixido. Opcionalmente, pode acudir á Autoridade de Control competente para obter información adicional acerca dos seus dereitos. Os datos de contacto para o exercicio dos seus dereitos son o teléfono 981592333 e máis o correo electrónico: administracion(arroba) trevisani.es . Lembre  que debe acompañar unha copia dun documento que nos permita identificarlle.

 

 1. CONSENTIMENTO PARA O ENVÍO DE COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

Así mesmo, e de acordo co establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, completando o formulario de recollida de datos e marcando a correspondente casa “Acepto o envío de comunicacións electrónicas”, está a outorgar o consentimento expreso para enviarlle á súa dirección de correo electrónico, teléfono, fax ou outro medio electrónico en envío de información acerca da Empresa.

 

 

Política De Cookies

 

1.- ANTECEDENTES

De conformidade coa normativa española que regula o uso de cookies en relación á prestación de servizos de comunicacións electrónicas, recollida na Real Decreto Lei 13/2012 do 30 de marzo, informámoslle sobre as cookies utilizadas no sitio web de ANA TREVISANI, S.L. e o motivo do seu uso. Así mesmo, apúntase que, ao navegar no Sitio web, vostede está a prestar o seu consentimento para poder utilizalas.

2.- QUE SON AS COOKIES?

Unha cookie é un ficheiro que se descarga no seu computador ao acceder a determinadas páxinas web. As cookies permiten a unha páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información que conteñan e da forma en que utilice o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer ao usuario. As cookies asócianse unicamente a un usuario anónimo e o seu computador ou dispositivo e non proporcionan referencias que permitan coñecer os seus datos persoais.

3.- TIPOS DE COOKIES

1.- Cookies propias: Son aquelas que se envían ao equipo terminal do usuario desde un equipo ou dominio xestionado polo propio editor e desde o que se presta o servizo Solicitado polo usuario.

2.- Cookies de terceiros: Son aquelas que se envían ao equipo terminal do usuario desde un equipo ou dominio que non é xestionado polo editor, senón por outra entidade que trata os datos obtidos través das cookies.

3.- Cookies de sesión: Son un tipo de cookies deseñadas para solicitar e almacenar datos mentres o usuario accede a unha páxina web.

4.- Cookies persistentes: Son un tipo de cookies no que os datos seguen almacenados no terminal e poden ser accedidos e tratados durante un período definido polo responsable da cookie, e que pode ir duns minutos a varios anos.

5.- Cookies de análise: Son aquelas que, ben tratadas por nós ou por terceiros, permítennos cuantificar o número de usuarios e así realizar a medición e análise estatístico da utilización que fan os usuarios do servizo ofertado. Para iso analízase a súa navegación na nosa páxina web co fin de mellorar a oferta de produtos ou servizos que lle ofrecemos.

6.- Cookies publicitarias: Son aquelas que permiten a xestión, do xeito máis eficaz posible, dos espazos publicitarios que, no seu caso, o editor inclúe nunha páxina web, aplicación ou plataforma desde a que presta o servizo solicitado en base a criterios como o contido editado ou a frecuencia na que se mostran os anuncios.

7.- Cookies de publicidade comportamental: Son aquelas que permiten a xestión, da forma máis eficaz posible, dos espazos publicitarios que, no seu caso, o editor inclúe nunha páxina web, aplicación ou plataforma desde a que presta o servizo solicitado. Estas cookies almacenan información do comportamento dos usuarios obtida a través da observación continuada dos seus hábitos de navegación, o que permite desenvolver un perfil específico para mostrar publicidade en función do mesmo. Así mesmo é posible que ao visitar algunha páxina web ou ao abrir algún email onde se publique algún anuncio ou algunha promoción sobre os nosos produtos ou servizos instálese no teu navegador algunha cookie que serve para amosar posteriormente publicidade relacionada coa procura que se realizou, desenvolver un control dos anuncios en relación, por exemplo, co número de veces que son vistos, onde aparecen, a que hora son vistos, etc.

4.- TIPOS DE COOKIES UTILIZADAS POR ESTE SITIO WEB

As cookies utilizadas no noso sitio web, son de sesión e de terceiros, e permítennos almacenar e acceder a información relativa ao idioma, o tipo de navegador utilizado, e outras características xerais predefinidas polo usuario; así como seguir e analizar a actividade que leva a cabo, co obxecto de introducir melloras e prestar os nosos servizos dunha maneira máis eficiente e personalizada. ANA TREVISANI, S.L. non utiliza cookies publicitarias ou de publicidade comportamental.

A utilización das cookies ofrece vantaxes na prestación de servizos dentro do que se coñece como a sociedade da información, debido a que: facilita ao usuario a navegación e o acceso aos diferentes servizos que ofrece este sitio web; evita ao usuario ter que configurar as características xerais predefinidas cada vez que accede ao sitio web; favorece a mellora do funcionamento e dos servizos prestados a través deste sitio web, tras a correspondente análise da información obtida a través das cookies instaladas.

Nome Tipo Caducidade Finalidade  Clase
__utma  De Terceiros (Google Analytics) 2 anos Úsase para distinguir usuarios e sesións  Non Exenta
__utmb De Terceiros (Google Analytics) 30 minutos Úsase para determinar novas sesións ou visitas.  Non Exenta
__utmc De Terceiros (Google Analytics) No remate da sesión Configúrase para o seu uso con Urchin.  Non Exenta
__utmz De Terceiros (Google Analytics) 6 meses Garda a orixe ou a campaña que explica como chegou ata a páxina web o usuario  Non Exenta

5.- REVOGACIÓN E ELIMINACIÓN DE COOKIES

En todo momento poderá acceder á configuración do seu navegador aceptando ou rexeitando todas as cookies, ou ben seleccionando aquelas cuxa instalación admite e cales non, seguindo un dos seguintes procedementos, que depende do navigador que utilice:

Google Chrome (no Menú Ferramentas)
Configuración > Amosar opcións avanzadas > Privacidade (Configuración de Contido) > Cookies
Máis información: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Microsoft Internet Explorer (no Menú Ferramentas)
Opcións de Internet > Privacidade > Avanzada
Máis información: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

Firefox
Opcións > Privacidade > Cookies
Máis información: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari , iPad e iPhone
Preferencias > Privacidade
Máis información: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Opera
Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies
Más información: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

6.- TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIZO

En concreto, os terceIros prestadores de servicios con los que hemos contratado algún servicio para el que es necesario la utilización de cookies son:

Proveedor Finalidade do Servizo e da Cookie Información do Provedor
GOOGLE Inc.  Análise estatística do sitio web a nivel de contabilización de visitantes, páxinas visitadas, palabras clave utilizadas e similares http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/