Política de Privacidade

Aviso Legal

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI CE), informamos aos usuarios dos datos da empresa propietaria desta web:

Responsable

 • Denominación Social: ANA TREVISANI, S.L.
 • CIF / NIF: B15354277
 • Nome Comercial: Trevisani
 • Enderezo Social: Rúa República de El Salvador, 8 – 3º – 15701 Santiago De Compostela (A Coruña)
 • Responsable de Seguridade: [Ana María García Calvo] (administracion@trevisani.es)

Contacto

Rexistros:

 • Rexistro de tratamentos conforme ao RGPD: Clientes/Provedores, Listas de Correo, Empregados, Selección de Persoal e Usuarios Web.
 • Nome de dominio (sitio web): http://www.trevisani.es/

OBXECTO

“ANA  TREVISANI,  S. L.” (de aquí en diante, “ Trevisani”), responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto de cales son as condicións de uso do mesmo.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose a observar e cumprir de xeito rigoroso as disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que sexa de aplicación.

“Trevisani” resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista a obriga de avisar por adiantado ou de pór en coñecemento dos usuarios esas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web.


PROTECCIÓN DE DATOS

“Trevisani” está profundamente comprometido co cumprimento da normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigas dispostas, así como a posta en marcha das medidas de seguridade dispostas no  art. 9 da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e o seu Regulamento de Desenvolvemento, así como para o cumprimento do Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679. De acordo con estas normativas, informamos que a utilización da nosa páxina web require que se nos faciliten certos datos persoais a través de formularios de rexistro ou contacto, ou mediante o envío de correos electrónicos, e que estes serán obxecto de tratamento por “Trevisani”. O envío destes datos persoais constitúe o consentimento expreso ao tratamento dos mesmos, aínda que este consentimento é de carácter revogable. Máis información na nosa “Política de Privacidade”.


PROPIEDADE INTELECTUAL, NORMATIVA E FORO

O sitio web, incluíndo a título  enunciativo pero non  limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade de “Trevisani” ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores.

Todos os contidos do sitio web están debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes, e non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, difusión, modificación ou transformación, sen o permiso previo e por escrito do mesmo.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos a “Trevisani” e que puidesen aparecer no sitio web pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos os responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto dos mesmos. En todo caso, “Trevisani” conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos. “Trevisani” recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do prestador sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

O usuario pode utilizar o material que apareza neste sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais. “ Trevisani” velará polo cumprimento das anteriores condicións, como pola debida utilización dos contidos presentados nas súas páxinas web, exercitando todas as accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumprimento destes dereitos por parte do usuario.

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes Condicións de Uso do sitio web réxense en todos e cada un dos seus extremos pola lei española. O idioma de redacción e interpretación deste aviso legal é o galego. Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais da Coruña.

 

Política de Privacidade

“Trevisani” informa aos usuarios do sitio web sobre a súa política respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poden seren solicitados pola navegación, adquisición de produtos ou contratación de servizos a través do seu sitio web. Neste sentido, “Trevisani” garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e no Real Decreto 1720/2007, de 21 decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da LOPD, e en Regulamento Xeral de Protección de Datos ( RGPD) (UE) 2016/679.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

En cumprimento da lexislación vixente en materia de protección de datos, infórmase os usuarios de que, en “Trevisani”, adoptáronse as medidas técnicas e organizativas conforme ao disposto na citada normativa. Os datos persoais que se recollen nos formularios son obxecto de tratamento, unicamente, por parte do persoal de “Trevisani” ou dos Encargados do Tratamento aquí establecidos. Adoptáronse as medidas de seguridade adecuadas aos datos que se facilitan e, ademais, instaláronse todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para evitaren a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que nos facilitan.


VERACIDADE DOS DATOS

O Cliente ou Usuario manifesta que todos os datos facilitados por el son certos e correctos e comprométese a mantelos actualizados, comunicando, a “Trevisani”, calquera modificación dos mesmos. O usuario responderá da veracidade dos seus datos e será o único responsable daqueles conflitos ou litixios que puidesen xurdir pola falsidade dos mesmos. É importante que, para que podamos manter os datos persoais actualizados, o usuario informe a “ Trevisani” sempre que houbese algunha modificación nos mesmos. En caso contrario, non podemos responder da súa veracidade.


EXERCICIO DE DEREITOS

A LOPD e máis o  RGPD concede aos interesados a posibilidade de exercer unha serie de dereitos relacionados co tratamento dos seus datos persoais. Sempre que os datos do usuario son obxecto de tratamento por parte de “Trevisani”, estes poderán exercer os seus dereitos. Para iso, o usuario deberá dirixirse, achegando documentación que acredite a súa identidade (DNI ou pasaporte), mediante correo electrónico a administracion@trevisani.es, ou ben mediante comunicación escrita á dirección que aparece no noso aviso legal. Esa comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.

O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

O usuario poderá solicitar o exercicio destes dereitos:

 • Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais.
 • Dereito a solicitar a súa rectificación (no caso de que sexan incorrectos) ou supresión.
 • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, nese caso unicamente serán conservados por “Trevisani” para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Dereito a opoñerse ao tratamento: “Trevisani” deixará de tratar os seus datos, salvo que por motivos lexítimos ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións téñanse que seguir tratando.
 • Dereito á portabilidade dos datos: no caso de que queira que os seus datos sexan tratados por outra firma, ”Trevisani” facilitaralle a  portabilidade dos seus datos ao novo responsable.

No caso de que se outorgara o consentimento para algunha finalidade específica, o usuario ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á  licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Se un usuario considera que hai un problema coa forma en que “Trevisani” está a manexar os seus datos, pode dirixir as súas reclamacións ao Responsable de Seguridade ou á autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a Axencia Española de Protección de Datos a indicada no caso de España.

CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os datos  desagregados serán conservados sen prazo de supresión. En canto aos datos de Clientes, o período de conservación dos datos persoais variará en función do servizo que o Cliente contrate. En calquera caso, será o mínimo necesario, podendo manterse ata:

 • 4 anos: Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social (obrigas en materia de afiliación, altas, baixas, cotización, pago de salarios…); Artigos 66 e seguintes da Lei Xeral Tributaria (libros de contabilidade…)
 • 5 anos: Art. 1964 Código Civil (accións persoais sen prazo especial)
 • 6 anos: Art. 30 Código de Comercio (libros de contabilidade, facturas…)
 • 10 anos: Art. 25 Lei de Prevención do Branqueo de Capitais e Financiamento do Terrorismo.

Os usuarios de listas de correo ou os subidos por “Trevisani” a páxinas ou perfís de  RRSS conservaranse ata que o usuario retire o consentimento.

Datos de candidatos (C.V.), de habelos: No caso de que o candidato non sexa seleccionado, “Trevisani” poderá manter almacenado o seu currículo un máximo de dous anos para incorporalo a futuras convocatorias, a menos de que o candidato maniféstese en contrario.


OBTENCIÓN E TRATAMENTO DE DATOS

“Trevisani” ten o deber de informar aos usuarios do seu sitio web acerca da recollida de datos de carácter persoal que poden levar a cabo, ben sexa mediante o envío de correo electrónico ou ao cumprimentaren os formularios incluídos no sitio web. Neste sentido, “Trevisani” será considerada como Responsable dos datos solicitados mediante os medios anteriormente descritos.

Ademais, “ Trevisani” informa aos usuarios de que a finalidade do tratamento dos datos solicitados contempla a atención de solicitudes realizadas polos usuarios, a inclusión na axenda de contactos, a prestación de produtos ou servizos e a xestión da relación comercial. As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de xeito automatizado ou non automatizado e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de Tratamento de datos persoais.

“ Trevisani” pon a disposición dos usuarios unha serie de mecanismos telemáticos para a recollida e tratamento dos seus datos persoais, coas finalidades previstas anteriormente. Os datos persoais proporcionados de maneira telemática, ben sexa a través de correo electrónico, dos formularios de contacto desta web ou de contratacións  en liña serán utilizados para a xestión comercial e administrativa dos clientes e usuarios da empresa. Estes datos serán tratados a través de servidores xestionados por OVH que tamén é a empresa que presta os servizos de correo electrónico, e, que terá a consideración de Encargado do Tratamento.

Pola súa banda, os datos de correo e nome serán incorporados a unha base de datos para o envío de comunicacións comerciais e xestionar a subscrición aos servizos solicitados polo cliente ou usuario, xestionada a través dos servidores de  https://mailchimp.com e máis https://mailrelay.com/es, que terán tamén a consideración de Encargados do Tratamento. Poderá darse de baixa en calquera momento pulsando a ligazón que atopará nas nosas comunicacións, ou dirixindo unha solicitude de exercicio do seu dereito á empresa Encargado do Tratamento ou a “Trevisani”.

Tal e como establece a  LSSICE, “Trevisani” comprométese a non remitir comunicacións comerciais sen identificalas como tales. A estes efectos non será considerada como comunicación comercial a información enviada aos clientes para o mantemento da relación contractual existente.

En calquera caso, obteranse unicamente os datos precisos para poder realizar o servizo contratado, ou para poder responder adecuadamente á petición de información realizada polo usuario.

En ocasións, os datos persoais proporcionaranse a través de ligazóns a sitios web de terceiros. Neste caso, en ningún momento o persoal de “Trevisani” terá acceso aos datos persoais que o Cliente facilite aos devanditos terceiros.

REDES SOCIAIS

“Trevisani” conta con perfil nas principais redes sociais da internet (Facebook, Twitter,  LinkedIn, Google+,  Instagram,  Youtube), recoñecéndose en todos os casos Responsable do tratamento dos datos dos seus seguidores, fans, subscritores, comentaristas e outros perfís de usuarios (en diante, seguidores) publicados por “Trevisani”. O tratamento que “Trevisani” levará a cabo con eses datos dentro de cada unha das referidas redes será o que a rede social permita aos perfís corporativos.

“Trevisani” poderá informar aos seus seguidores, cando a lei non o prohiba, por calquera vía que a rede social permita sobre as súas actividades e ofertas, así como prestar servizo personalizado de atención ao cliente. En ningún caso “Trevisani” extraerá datos das redes sociais, a menos de que se obtivese puntual e expresamente o consentimento do usuario para iso (por exemplo, para a realización dun concurso).


ENCARGADOS DO TRATAMENTO NOS ESTADOS UNIDOS

“Trevisani” utiliza os servizos de https://mailchimp.com para o envío de información comercial a través das súas listas de correo. Ademaiss, “Trevisani” usa as redes sociais estadounidenses Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Linkedin e Google Plus.

O usuario acepta expresamente e de xeito inequívoco o seu consentimento para o tratamento dos seus datos e para a transferencia internacional dos mesmos a esta empresa que presta os servizos.


SELECCIÓN DE PERSOAL

O aspirante que envíe comunicacións electrónicas a “Trevisani”, coa finalidade de accederes aos procesos de selección de persoal da Entidade, autorízanos a analizar os documentos remitidos (por exemplo, o  C.V.), todo o contido que sexa directamente accesible a través de buscadores da internet (por exemplo, Google), os perfís que manteña en redes sociais profesionais (por exemplo,  LinkedIn), os datos obtidos nas probas de acceso e a información que revele na entrevista de traballo, co obxectivo de valorarmos a súa candidatura e poder, no seu caso, ofrecerlle un posto. No caso de que o candidato non sexa seleccionado, “Trevisani” poderá manter almacenado o seu  C.V. durante un máximo de dous anos, para incorporalo a futuras convocatorias, a menos de que o candidato manifeste o contrario.


COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN A TERCEIROS

“Trevisani” non cederá nin comunicará a ningún terceiro os teus datos, excepto nos casos legalmente previstos ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento, e sempre de acordo coas condicións xerais aprobadas polo usuario con anterioridade á contratación do mesmo. Así, ao contratar os nosos servizos, o usuario acepta que algún dos mesmos poidan ser, total ou parcialmente, subcontratados a outras persoas ou empresas, que terán a consideración de Encargados do Tratamento, cos que se acordou o correspondente contrato de confidencialidade, ou adherido ás súas políticas de privacidade, establecidas nas súas respectivas páxinas web. Tamén acepta que algúns dos datos persoais solicitados sexan facilitados a estes Encargados do Tratamento cando sexa necesario para a efectiva realización do servizo contratado. O usuario poderá negarse á cesión dos seus datos aos Encargados do Tratamento mediante petición escrita por calquera dos medios anteriormente referenciados.


CONFIDENCIALIDADE

A información fornecida polo cliente terá, en todo caso, a consideración de confidencial, sen que poida ser utilizada para outros fins cos relacionados cos servizos contratados ou produtos adquiridos a “Trevisani”. “Trevisani” obrígase a non divulgar nin revelar información sobre as pretensións do cliente, os motivos do asesoramento solicitado ou a duración da súa relación con este.


VALIDEZ

Esta política de privacidade e de protección de datos foi redactada por Millennium, empresa de protección de datos, o día 31 de xullo de 2018, e poderá variar en función dos cambios de normativa e xurisprudencia que se vaian producindo, sendo responsabilidade do titular dos datos a lectura do documento actualizado para coñeceren os seus dereitos e obrigas respecto dos mesmos en cada momento.

 

Condicións de Uso

Este Sitio web contén textos elaborados con fins meramente informativos ou divulgativos, que poden non reflectir o estado actual da lexislación ou a xurisprudencia, e que se refiren a situacións xerais, polo que o seu contido non debe ser aplicado necesariamente polo usuario a casos concretos.

Nesta web póñense polo miúdo os servizos ofrecidos por “Trevisani”. O seu uso implica a aceptación das seguintes condicións, declinando realizaren calquera reclamación sobre as mesmas:

 1. O uso desta web está dirixido a persoas maiores de idade.
 2. “ Trevisani” poderá modificar o contido da web, os seus servizos, tarifas, garantías, etc., en calquera momento e sen previo aviso.
 3. “ Trevisani” pode pór ao dispor do usuario ligazóns ou outros elementos que permiten o acceso cara a outros sitios web pertencentes a terceiros. Non comercializamos os produtos e servizos desas páxinas ligadas, nin asumimos ningún tipo de responsabilidade sobre as mesmas, nin sobre a información contida nelas, nin a súa veracidade ou lexitimidade, nin de calquera efectos que puidesen derivarse. En todo caso, “ Trevisani” manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da  re dirección a ese sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.
 4. Os prezos indicados na web, de existiren, serán válidos salvo erro tipográfico e susceptibles de cambios sen previo aviso.
 5. Non é necesario rexistrarse na web, nin facilitar ningún tipo de dato persoal, para navegar pola mesma.
 6. “Trevisani” non pode garantir o funcionamento ininterrompido ou totalmente libre de erros desta web. Por tanto, non nos facemos responsables de ningún dano causado polo uso deste sitio.
 7. “Trevisani” ofrece os seus servizos e produtos de xeito indefinido, podendo, con todo, suspender a prestación dos mesmos, unilateralmente e sen previo aviso.
 8. “Trevisani” non se fará responsable dos danos e prexuízos, propios ou a terceiros, producidos por un mal uso desta web por parte do cliente.
 9. O usuario comprométese a non utilizar esta web nin os servizos ofrecidos nela para a realización de actividades contrarias á lei, á orde pública ou a estas condicións.
 10. “Trevisani” non se responsabiliza dos virus que teñan a súa orixe nunha transmisión telemática, infiltrados por terceiros xerados coa finalidade de obteren resultados negativos para un sistema informático.
 11. “Trevisani” non se fai responsable da información e dos contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chat´s, xeradores de blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de xeito independente na páxina web do que presta o servizo. Con todo e en cumprimento do disposto no  11 e 16 da  LSSI-CE, “Trevisani” ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou  contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, prégase que o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web.
 12. Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. Nun principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, “Trevisani” non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.
 13. As opinións vertidas nos mesmos non reflicten necesariamente os puntos de vista de “Trevisani”. O contido dos artigos publicados neste Sitio web non pode ser considerado, en ningún caso, substitutivo de asesoramento legal. O usuario non debe actuar sobre a base da información contida neste Sitio web sen acudir previamente ao correspondente asesoramento profesional.

En definitiva, o usuario é o único responsable do uso que realice dos servizos, contidos e ligazóns incluídos esta web.

 

Política De Cookies

Uso de cookies na web

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico informámoslle da utilización de cookies nas webs e aplicacións de “Trevisani”, co fin de facilitar e mellorar a navegación aos usuarios, lembrando por onde navegou no sitio web, as preferencias e configuracións de visualización, e ofrecendo a cada usuario información que pode ser do seu interese.


Que son as cookies?

Unha  cookie é un ficheiro que se descarga no seu computador ou o dispositivo (smartphone,  tableta, televisión conectada….) ao accederes a determinadas páxinas web ou aplicacións. As  cookies permiten, entre outras cousas, compilar información estatística, facilitar certas funcionalidades técnicas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación ou preferencias dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información que conteñan e da forma en que utilice o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer ao usuario. Unha  cookie almacénase nun computador co fin de identificar o navegador mentres  interacciona coas nosas webs ou aplicacións. Un sitio web pode establecer unha  cookie no navegador se as preferencias deste o fan posible. Un navegador só permite que un sitio web acceda ás  cookies que este establece, non ás que establecen outros sitios web.


Por que as cookies son importantes?

“Trevisani“ utiliza estas cookies por motivos operativos (por exemplo,  cookies de sesión), e por facilidade de uso, para faceres máis fácil e amigable a navegación na web, por exemplo, lembrar aspectos do usuario como o seu idioma, país, navegador, etc… Determinadas  cookies son fundamentais para que poida utilizar os nosos servizos.


Tipos de cookies

Cookies técnicas: para axudar a mellorar a calidade do noso servizo, incluíndo o almacenar preferencias do usuario, os resultados de procura, así como rastrexar tendencias de usuario.

Cookies estatísticas: recollen información sobre data de visita, a URL e o título da páxina web visitada. Os informes xerados con esta información serán meramente estatísticos dando información sobre o comportamento de navegación de xeito anónimo.

Cookies de sesión: gardan información do tipo de usuario, gardando o  nome de usuario para evitar ter que introducilo páxina a páxina, tamén se garda información  encriptada e información sobre os favoritos do usuario.

Cookies analíticas: son utilizadas para realizar o seguimento sobre o motor de procura desde o que se visitou a web e que termos de procura se utilizaron para atopalo, calculan o tempo pasado na web en cada sesión e o número de veces que o usuario visitou a páxina.

Nesta web utilízanse as seguintes cookies:

Cookies propias

Cookie Nome Propósito
Técnica qtrans_front_language Esta cookies é esencial para o funcionamento da web.

Cookies de terceiros

Cookie Nome Propósito
Analíticas __ga, __gat; __gid Google Analytics. Informes estatísticos sobre como os usuarios atopan a páxina web e como a utilizan: páxinas visitadas, tempo de estancia, tipo de navegador… Máis información

Outras cookies

No sitio de “Trevisani”, instálanse cookies de terceiros a todos os seus visitantes, aínda que non sexan usuarios rexistrados nas correspondentes plataformas. Por exemplo, cookies de Facebook ou de Twitter: Páxina de Cookies de FacebookPáxina de Privacidade de Twitter.


Tipos de cookies por vencemento

As  Cookies utilizadas en “Trevisani” son persistentes, é dicir, quedan permanentemente instaladas no seu navegador e son activadas cada vez que visite o  sitio, a condición de que non se desactive o seu uso.


Configuración de cookies

Para coñecer o xeito no que se configura a xestión de cookies no seu navegador pode consultar as seguintes ligazóns dos principais navegadores e dispositivos:


Aceptación de cookies

Ao acceder a este sitio web ou aplicación por vez primeira, atopará unha xanela onde se lle informa da utilización das  cookies e onde pode consultar esta “Política de  cookies”. Se vostede admite a utilización de  cookies, continúa navegando ou fai  clic nalgunha ligazón entenderase que vostede consentiu a nosa política de  cookies e, xa que logo, a instalación das mesmas no seu equipo ou dispositivo.

Se vostede quere, pode cambiar a configuración de cookies en calquera momento, configurando o seu navegador para aceptar, ou non, as  cookies que recibe ou para que o navegador lle apunte cando un servidor queira gardar unha cookie. Informámoslle que, no caso de bloqueares ou non aceptar a instalación de  cookies, é posible que certos servizos non estean dispoñibles sen a utilización destas ou que non poida acceder a determinados servizos nin tampouco aproveitar por completo todo o que as nosas webs e aplicacións lle ofrecen.

“Trevisani” agradécelle que consinta a aceptación de  cookies, isto axúdanos a obtermos datos máis precisos que nos permiten mellorar o contido e o deseño das nosas páxinas webs e aplicacións para adaptalas ás súas preferencias.